TIỀN ĐIỆN | LCD OMS | DVKH | BIỂU GIÁ | VĂN BẢN - Đăng nhập
 LCD_OMS
Minimize
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Có lỗi trong quá trình đọc dữ liệu. Input string was not in a correct format.
Công ty CNTT Điện lực miền Bắc, 2013